ยาเสพติด มีพิษ ชีวิตมีภัย

                ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าร่างกายโดยวิธีใดก็ตาม เช่น กิน สูบ ฉีด ดม เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ในลักษณะสำคัญ คือ

                1.   ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น

                2.   เมื่อหยุดใช้จะเกิดอาการขาดยา

                3.   เกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง

                4.   เมื่อเสพไปนาน ๆ จะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง

ประเภทของยาเสพติด

                ในทางการแพทย์ จำแนกประเภทยาเสพติดตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางออกเป็น 4 ประเภท

1.     ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น เช่น มอร์ฟีน  เฮโรอีน  โคเดอีน  ยากล่อมประสาท  ยานอนหลับ

2.     ประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมฟิตามีน  โคเคน  ใบกระท่อม

3.     ประเภทหลอนประสาท  เช่น  แอลเอสดี  เห็ดขี้ควาย

4.     ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน  อาจกด  กระตุ้น  หรือหลอนประสาท  เช่น  กัญชา

องค์ประกอบ

ของปัญหายาเสพติด

1.      คน  ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  จิตและอารมณ์ปรวนแปรทำให้หันไปพุ่งยาเสพติด

2.      เธขเธฒ  มีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับฤทธิ์  ขนาดของยาและระยะเวลาของการใช้ยา  ผู้ใช้ต้องรู้จักการใช้อย่างถูกวิธี  เพราะยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ทำให้เกิดภาวะเสพติดได้

3.      สิ่งแวดล้อม  ในปัจจุบันสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  มีผลกระทบต่อคนซึ่งมีสภาวะร่างการและจิตใจที่ไม่มั่นคง  ผลักดัน  เธซเธฃเธทเธญ  ชักจูงให้ใช้ยาเสพติดได้ง่าย

เธชเธฒเน€เธซเธ•เธธ

ของการติดยาเสพติด

                ส่วนใหญ่พบสาเหตุจากการอยากลอง  อยากรู้  และการถูกชักจูงจากเพื่อน  เหตุเพราะต้องการความสนุกสนาน  หรือมีปัญหาทางด้านจิตใจ  บางคนก็นำมาใช้เพื่อบรรเทาความเจ็บ

ลักษณะ

ของผู้ติดยาเสพติด

1.     การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

                สุขภาพทรุดโทรม  ผอม  ซูบซีด  ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้ง  แตก  ผิวหนังหยาบกร้าน  น้ำมูก-น้ำตาไหล  เหงื่อออกมาก  มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม  เนื่องจากม่านตาขยาย  มีร่องรอยการเสพยา  โดยการฉีด  อาจมีร่องรอยแผลเป็นที่ท้องแขนเป็นรอยกรีดด้วยของมีคม  เนื่องจากทำร้ายตนเอง

2.     การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

ความประพฤติ  และบุคลิกภาพ

เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิด  ดื้อรั้น  เอาแต่ใจตนเอง  สีหน้าวิตกแสดงความกังวล  สติปัญญาและความจำเสื่อม  ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งการสกปรก  ชอบแยกตนเอง  มีพฤติกรรมทางด้านอาชญากรรม

        เมื่อขาดยา  จะเกิดอาการอยากยาอย่างรุนแรง  เช่น  หงุดหงิด  กระสับกระส่าย  ขนลุก  เหงื่อออก  หาวนอน  น้ำมูก  น้ำตาไหล  ปวดเมื่อยข้อและกล้ามเนื้อ  เป็นตระคิว  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องเดินอย่างรุนแรง  ถ่ายเป็นโลหิต  หรือที่เรียกว่า  ลงแดง

ยาเสพติด

Just  Say  No

การป้องกันภัยยาเสพติด

        การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พ้นภัยยาเสพติดให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  ชุนชน  ทำได้โดย

1.     ป้องกันตนเอง  รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รู้เหตุรู้ผล  ยอมรับสภาพปัญหาและรู้จักแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

2.     ป้องกันครอบครัว  บิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  ควรให้การเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรัก  ความเอาใจใส่  อบรมสั่งสอนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือก  เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รับฟัง  และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเด็กมีปัญหา

3.     ป้องกันชุมชน  ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้ชุมชนปลอดยาเสพติด  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎของสังคม  และบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างเป็นสุข

ท่านมีปัญหาเรื่องยาเสพติด  โปรดปรึกษา

-  คลินิกยาเสพติด  1  วัดธาตุทอง                                         โทร.  0  2391  8539

-  คลินิกยาเสพติด  2  ลาดพร้าว                                             โทร.  0  2513  2509

-  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ 3 บางซื่อ                                       โทร.  0  2586  7826        

                        -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ 4 ดินแดง                                    โทร. 0  2246  1553

                       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง        โทร. 0  2281  9730

                       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  7  บุญมี  ปุรุราชรังสรรค์             โทร. 0  2295  5128

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  16  ลุมพินี                                   โทร. 0  2252  0775

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  19  วงศ์สว่าง                               โทร. 0  2587  9450

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  22  วัดปากบ่อ                             โทร. 0  2321  2566

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ   23  สี่พระยา                                โทร. 0  2236  4174

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ  29  ช่วง  นุชเนตร                         โทร. 0  2468  0705

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ   31  เอิบ-จิตร  ทังสุบุตร               โทร. 0  2424  3236

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ   40  บางแค                                   โทร. 0  2413  2435

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ   41  คลองเตย                               โทร. 0  2244  3279

       -  คลินิกยาเสพติด  ศูนย์ฯ   51  วัดไผ่ตัน                                โทร. 0  2278  0013

       -  ศูนย์ซับน้ำตา  โรงพยาบาลตากสิน                                     โทร. 0  2437  2295

       -  ศูนย์ซับน้ำตา  วชิรพยาบาล                                                โทร. 0  2241  4809

ชีวิตสดใส

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด

มีพิษ  ชีวีมีภัย

 

 

กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

สำนักอนามัย  กทม. โทร. 0  2245  7804, 0  2248  5746

 


สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.(ภายนอก) 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 โทร.(ภายใน มก.) 0-2942-8200 ต่อ 1278,1281-2,1138-9
อีเมล์: infirmaryat เว็บ: www.inf.ku.ac.th
Last Update: Thursday 22.02.2007 20:25