อินโฟกราฟิก PDCA 2561

Gallery

This gallery contains 23 photos.

อินโฟกราฟิก PDCA 2561 การจัดการความรู้และการปรับปรุงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพระดับบุคคล สถานพยาบาล มก.

สถานพยาบาลได้รับรางวัลดี โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการดี (Best Improvement Awards)

Gallery

สถานพยาบาลได้รับรางวัลดี โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการดี (Best Improvement Awards) เรื่องการพัฒนาระบบบริการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุด้วย CODE & SIGN เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์