สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ (PDF) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ————————- ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านต่อ →

สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (6111recruit) PDF ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————————— ด้วยสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี อ่านต่อ →

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (PDF) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————- ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑            เรื่อง       รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๔ ตำแหน่ง ๕  อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น  สถานพยาบาล จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ลำดับที่ ๑  อ่านต่อ →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป (PDF) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ————————- ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ทางสถานพยาบาลได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  ๕  อ่านต่อ →

สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ PDF ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————————— ด้วยสถานพยาบาล  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้   ๑.  ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ อ่านต่อ →

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป รายงานตัวภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป รายงานตัวภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ result6103 ไฟล์ประกาศ PDF ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————- ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๑            เรื่อง       รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๔ ตำแหน่ง ๕ อ่านต่อ →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป 8 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก recruit6103 PDF files ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ————————- ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ และ ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ซึ่งทางสถานพยาบาลได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร อ่านต่อ →

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสถานพยาบาล ไฟล์ PDF ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————————— ตามที่สถานพยาบาล  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ไปแล้ว แต่สถานพยาบาลมีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอขยายเวลาคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง  อ่านต่อ →

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 recruit6101 ไฟล์เอกสาร PDF ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————————— ด้วยสถานพยาบาล  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี  ลงวันที่ ๑๘ อ่านต่อ →

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประกาศผลสมัครงาน PDF 30 มีค 2560 ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔  อัตรา  และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น  สถานพยาบาล จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ ๑   นางสาวสีตลา         อ่านต่อ →