ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป (PDF)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน  เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

————————-

ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ทางสถานพยาบาลได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  ๕  อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น  สถานพยาบาล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 

นงเยาว์   อัศวเลิศแสง

 

                   (แพทย์หญิงนงเยาว์   อัศวเลิศแสง)

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

 

 

 

ตำแหน่งที่ ๑  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นางสาวพวงพยอม         เดชภูเขียว

๐๐๒                        นางสาวอภิญญา           เอื้ออรุณชัย

๐๐๓                        นายธงชัย                   ฟักทอง

๐๐๔                        นายเบญจมินทร์           ใจนิล

๐๐๕                        นายสุพิเศษ                 ศศิวิมล

๐๐๖                        นางสาวบุษราวรรณญ์    วิหารทอง

๐๐๗                        นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์     สร้อยทอง

๐๐๘                        นางสาวมณีวรรณ         บุญเติม

๐๐๙                        นางสาวพิมพ์ชนก          มากแสน

๐๑๐                        นางสาวณัฏฐิยา            แผนสมบูรณ์

๐๑๑                        นางสาวกาญจนา          อินทรแพทย์

๐๑๒                        นางสาวเสาวนีย์            นาคเสโน

๐๑๓                        นางสาวมินตรา            ภาชนะ

๐๑๔                        นางสาวณัฐชานันท์        ชุ่มเพ็งพันธุ์

๐๑๕                        นางสาวภัทรารัตน์         ลบแท่น

๐๑๖                        นางสาวมธุรดา             ตาเมือง

๐๑๗                        นางสาวภัทรวดี            ตติยภัณฑรักษ์

๐๑๘                        นางสาวลลิตา              เย็นระยับ

๐๑๙                        นางสาวกานต์พิชชา       คงสามสี

๐๒๐                        นางสาวเกษกาญจน์       เกษสัญชัย

๐๒๑                        นายอภิศักดิ์                จ้อยเจริญ

 

ตำแหน่งที่ ๒  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นางสาวกนกนาฎ          นนทราษฎร์

๐๐๒                        นางสาวเจนจิรา            คาทิพาที

๐๐๓                        นางสาววิลาวัณย์          ปักษิณ

๐๐๔                        นางสาวนิตยา              สังข์วงค์

๐๐๕                        นางสาวอมรรัตน์           มีสวัสดิ์

 

 

ตำแหน่งที่ ๓ พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นายสมศักดิ์                พรโสฬวี

 

 

ตำแหน่งที่ ๓ พนักงานทั่วไป

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นางสาวจุรีย์ภรณ์                    เพิ่มพล

 

 

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ทำการคัดเลือก

 

 

 

วัน  เวลา ภาค เลขประจำตัว สถานที่ทำการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สอบวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. –  ๑๔.๓๐  น.

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (รวม ๑๕๐ คะแนน)

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๕๐ คะแนน)

 

 

 

 

เลขที่

๐๐๑   – ๐๒๑

 

 

ห้องอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

 

 

เวลา ๑๔.๓๐ น. –  ๑๕.๐๐ น.

 

 

 

ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (รวม ๒๐๐ คะแนน)

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๕๐ คะแนน)

 

 

 

 

เลขที่

๐๐๑ – ๐๐๕

 

 

ห้องอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๓. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สอบวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น.

 

 

 

เวลา ๑๕.๑๕ น. –  ๑๕.๓๐ น.

 

 

 

– ฝึกการปฏิบัติด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วย

– ทดสอบความรู้ด้านขับรถยนต์

(รวม ๑๕๐ คะแนน)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๕๐ คะแนน)

 

 

เลขที่

๐๐๑

 

 

งานการพยาบาล

อาคารภิญโญกัลยาณมิตร

 

 

ห้องอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สอบวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๔๕ น.

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๑๐๐ คะแนน)

 

เลขที่

๐๐๑

 

ห้องอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

 

 

 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว ผู้ใดมาภายหลังจากการสอบได้ดำเนินการไปแล้วไม่มีสิทธิเข้าสอบในวิชานั้น
 • ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำตำรา หรือหนังสือใด ๆ เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจ ฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิการสอบ
 • กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษที่ทางการจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่น ที่ใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดต่อส่งสิ่งของแก่กันกับผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอกในระหว่างสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว
 • ในระหว่างเวลาสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย กับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องเขียนเลขที่นั่งสอบ และชื่อ  นามสกุลในกระดาษคำตอบทุกแผ่น
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อความที่สั่งไว้ในกระดาษข้อสอบ เช่น วิชาใดกำหนดจำนวนข้อ ให้เลือกตอบกี่ข้อ ก็ต้องไม่ตอบเกิน ถ้าตอบเกินกว่าจำนวนข้อที่กำหนดไว้ต้องตัดข้อที่ได้คะแนนมากออกตามลำดับ ให้เหลือเท่าจำนวนข้อที่กำหนดให้ตอบ
 • คำตอบข้อใดที่ทำแล้ว ถ้าไม่ต้องการให้ขีดฆ่าเสีย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถือว่าตอบเกินตามข้อ ๘
 • การลงข้อในการทำคำตอบ ให้เขียนหัวข้อตัวโตไว้นอกเส้นหรือรอยพับคั่นหน้า ส่วนข้อย่อยเขียนไว้ข้างใน เสร็จข้อหนึ่ง ๆ ให้ขีดเส้นคั่นเสีย
 • ห้ามนำกระดาษที่ทางการแจกให้สำหรับทำคำตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้ามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใช้ไม่ได้ ให้นำส่งคืนเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ หรือวางไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัว มาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ