ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (PDF)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

————————-

ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑            เรื่อง       รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๔ ตำแหน่ง ๕  อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น  สถานพยาบาล จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ ๑  นางสาวพิมพ์ชนก           มากแสน

ลำดับที่ ๒  นางสาวลลิตา               เย็นระยับ

 

๒.  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

                 ลำดับที่ ๑   นางสาวเจนจิรา           คาทิพาที

 

.  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  • ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

๔.  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

–   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ในลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งที่ ๑ และที่ ๒ มารายงานตัว ณ งานบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์การในการสอบครั้งนี้

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑

 

นงเยาว์   อัศวเลิศแสง

 

(แพทย์หญิงนงเยาว์  อัศวเลิศแสง)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล