เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง

เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก
ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง

เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง

เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก
ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง