สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (6111recruit) PDF

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
—————————————
ด้วยสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ที่หน่วยธุรการ งานบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง)
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซท์ของสถานพยาบาล www.inf.ku.ac.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในตำแหน่ง) และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด
๔.๔ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
๔.๖ เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
๔.๗ กรณีเพศชาย ต้องมีสำเนาใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล หรือดูผ่านเว็บไซต์ www.inf.ku.ac.th
๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
(แพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
……………………………..
ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท บวกค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำบัญชี จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่างประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(๒) ดูแล กำกับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ – การจ่าย เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและขี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงินและบัญชี
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก (ใช้เวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง)
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่นและการใช้ภาษาไทย
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา
งานบริหาร สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
……………………………..
ตำแหน่งที่ ๒ พนักงานขับรถยนต์
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัด สำนักงานอธิการบดี สถานพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. เพศชาย
๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
๔. มีใบขับขี่รถยนต์
ความรู้ความสามรถ และคุณสมบัติที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ได้เป็นอย่างดี
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. สอบภาคปฏิบัติ (คะแนน ๑๕๐ คะแนน)
๑.๑ ทดสอบขับรถพยาบาล
๑.๒ ได้รับการสอนวิธีฝึกช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทดสอบ
๒. สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๕๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
ส่วนเจ้าของอัตรา
งานบริหาร สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
งานการพยาบาล สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตำแหน่งที่ ๓ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราจ้าง ๙,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัด สำนักงานอธิการบดี สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย หรือหญิง
๒. อายุ ตั้งแต่ ๑๘ – ๔๐ ปี
๓. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานบ้าน เช่น การทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในงานการแพทย์ การพยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และสามารถแยกขยะติดเชื้อได้ดี
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความปลอดภัยในอาคาร
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. ปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
ส่วนเจ้าของอัตรา
งานบริหาร สถานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
๑ ๑/๒ X ๒ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
เลขที่………………
ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) …………………………………………………….
วุฒิที่ใช้สมัคร …………………………………………………………………………………….
ตำแหน่งที่ …………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………..
ลายเซ็นผู้สมัคร …………………………………………………………………………………
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ …………………………………………………..
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
๑ ๑/๒ X ๒ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
เลขที่………………
ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) …………………………………………………….
วุฒิที่ใช้สมัคร …………………………………………………………………………………….
ตำแหน่งที่ …………………. ตำแหน่ง ……………………………………………………..
ลายเซ็นผู้สมัคร …………………………………………………………………………………
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ …………………………………………………..
ชำระค่าสมัครสอบ ……………………… บาท ใบสำคัญเล่มที่ ……………………………. เลขที่ ………………………..
ลงวันที่ ………………………………………….. แล้ว ………………………………….. เจ้าหน้าที่
ใบสมัคร
เลขที่ ………………………..
สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ ………………….. ตำแหน่ง ………………………………………..
๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) …………………………………………………………………………….
สัญชาติ ……………………………………………….. ศาสนา ……………………………………………………..
เลขประจำตัว …………………………………… ออกให้ ณ อำเภอ/เขต ……………………………………
จังหวัด …………………………………………….
๒. เกิดวันที่ ……… เดือน …………………………พ.ศ. ……………….. อายุ ………… ปี …………… เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์)
๓. ตำบลที่เกิด …………………………… อำเภอ ………………………………………. จังหวัด ………………………………………
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………… หมู่ที่ ………………………. ตรอก / ซอย ………………………………………………..
ถนน ……………………………………………………….. ตำบล / แขวง ………………………………………………………………
อำเภอ / เขต …………………………………..จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..
โทรศัพท์ ………………………………………….
๕. ชื่อภรรยา หรือสามี ………………………………….. สัญชาติ …………………………….. ศาสนา ……………………………..
อาชีพ ……………………………………………………….
๖. ชื่อบิดา …………………………………………………… สัญชาติ ……………………………… ศาสนา …………………………….
อาชีพ ………………………………………………………
ชื่อมารดา ……………………………………………….. สัญชาติ ……………………………. ศาสนา ………………………………
อาชีพ ………………………………………………………
๗. วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร คือ …………………………………….. สาขาวิชาเอก ………………………………..
ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ …………. เดือน ………………………. พ.ศ. ………………. (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ ……………………………………………………… ตั้งอยู่จังหวัด ………………………………………………..
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ………………………………. และได้แนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
๑ ๑/๒ X ๒ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
– ๒ –
๘. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ …………………………………………………………………………………………………
๙. ความรู้ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด ………………………………………………………………………………………………..
๑๑. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ……………………………………………………………………………………………………………..
๑๒. ได้เคยทำงานอะไรมาบ้าง ………………………………………………………………………………………………………………..
๑๓. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ …………………………………………………… ตำแหน่ง ………………………………………
แผนก …………………………………… กอง ………………………………………….. กรม ………………………………………..
กระทรวง ………………………………………….. ออกจากราชการเพราะ ………………………………………………………
เมื่อวันที่ ……………………………………………………………………………………. ได้รับบำเหน็จ บำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากกระทรวง…………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………………………….. บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด …………………………………………… บำเหน็จบำนาญที่ ………………………………………………
๑๔. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ส่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน ………………………………….. บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร
และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ลงลายมือชื่อ …………………………………………. ผู้สมัคร
(………………………………………….)
วันที่ ………. เดือน ………………………. พ.ศ. ……………
คำรับรอง
สถานที่เขียนคำรับรอง……………………………………………
วันที่ …………….. เดือน …………………………… พ.ศ. ……………….
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………… ตำแหน่ง ……………………………………………………ระดับ …………… สังกัดแผนก ………………………………………………….. กอง ………………………………………………………….กรม ……………………………………………………………………. กระทรวง / ทบวง ………………………………………………………สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขที่ ……………………………. หมู่ที่ ………… ตรอก/ซอย ………………………………………………………ถนน …………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………… อำเภอ/เขต ……………………………………….จังหวัด …………………………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………สถานที่ติดต่อที่ทำงาน …………………………………………………………………………………. เลขที่ ………………. หมู่ที่ ………..ตรอก/ซอย ………………………………………………………. ถนน …………………………………………………………………………….ตำบล/แขวง ………………………………………………………. อำเภอ/เขต …………………………………………………………………จังหวัด …………………………………………………………. โทรศัพท์หมายเลข ……………………………………………………………..ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. ……………………………………………………………….. ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตำแหน่ง …………………………………………………………………… ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น…………………………………………………………………………… ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทาง
เสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้ (โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
๑. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๒. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาว์ปัญญา ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๓. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๔. อุปนิสัย ร่าเริงแจ่มใส เงียบขรึม หนักแน่น ใจน้อย
๕. บุคลิกลักษณะ แสดงออกโดยเปิดเผย ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
๖. มนุษย์สัมพันธ์ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๗. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ
ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๘. ความเป็นผู้นำ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่มีภาวะเป็นผู้นำ
๙. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑๐. สุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ค่อนข้างอ่อนแอ
๑๑. สุขภาพจิต ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑๒. ความขยันขันแข็งมานะอดทน ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑๓. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑๔. ความซื่อสัตย์ ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑๕. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ดีมาก ดีพอใช้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
(ลงชื่อ) ……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ตำแหน่ง ………………………………………………….
หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ที่แนบมาพร้อมนี้