สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ (PDF)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
————————-
ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานพยาบาลได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สถานพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
(แพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจำตัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๐๐๑ นางสาวรัตนาพร ไขลี
๐๐๒ นางสาวศศิจรรยา ปัจจัยโคถา
๐๐๓ นางเพ็ญพรรณ พรจงมั่น
๐๐๔ นางสาววลีวรรณ บุญประกอบ
๐๐๕ นางสาวรวินท์นิภา แก้วเวหา

ตำแหน่งที่ ๒ พนักงานขับรถยนต์
เลขประจำตัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๐๐๑ นายวระภัทร เพชรรัตน์
๐๐๒ นายชัยมังกร สิงห์ซอม
๐๐๓ นายชูชาติ แตงอ่อน
๐๐๔ นายกรกต ชัยสิริชยานันท์
๐๐๕ นายดำรงค์ พิมพิศาล

ตำแหน่งที่ ๓ พนักงานทั่วไป
เลขประจำตัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้สมัคร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
วัน เวลา
ภาค
เลขประจำตัว
สถานที่ทำการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สอบวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (รวม ๒๐๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๕๐ คะแนน)
เลขที่
๐๐๑ – ๐๐๕
ห้องประชุมอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สอบวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
– ฝึกการปฏิบัติด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วย
– ทดสอบความรู้ด้านขับรถยนต์
(รวม ๑๕๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๕๐ คะแนน)
เลขที่
๐๐๑ –
๐๐๕
งานการพยาบาล
อาคารภิญโญกัลยาณมิตร
ห้องประชุมอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว ผู้ใดมาภายหลังจากการสอบได้ดำเนินการไปแล้วไม่มีสิทธิเข้าสอบในวิชานั้น
๒. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำตำรา หรือหนังสือใด ๆ เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจ ฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิการสอบ
๓. กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษที่ทางการจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่น ที่ใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง
๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดต่อส่งสิ่งของแก่กันกับผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอกในระหว่างสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว
๕. ในระหว่างเวลาสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ
๖. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย กับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๗. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องเขียนเลขที่นั่งสอบ และชื่อ นามสกุลในกระดาษคำตอบทุกแผ่น
๘. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อความที่สั่งไว้ในกระดาษข้อสอบ เช่น วิชาใดกำหนดจำนวนข้อ ให้เลือกตอบกี่ข้อ ก็ต้องไม่ตอบเกิน ถ้าตอบเกินกว่าจำนวนข้อที่กำหนดไว้ต้องตัดข้อที่ได้คะแนนมากออกตามลำดับ ให้เหลือเท่าจำนวนข้อที่กำหนดให้ตอบ
๙. คำตอบข้อใดที่ทำแล้ว ถ้าไม่ต้องการให้ขีดฆ่าเสีย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถือว่าตอบเกินตามข้อ ๘
๑๐. การลงข้อในการทำคำตอบ ให้เขียนหัวข้อตัวโตไว้นอกเส้นหรือรอยพับคั่นหน้า ส่วนข้อย่อยเขียนไว้ข้างใน เสร็จข้อหนึ่ง ๆ ให้ขีดเส้นคั่นเสีย
๑๑. ห้ามนำกระดาษที่ทางการแจกให้สำหรับทำคำตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้ามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใช้ไม่ได้ ให้นำส่งคืนเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ หรือวางไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน
๑๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัว มาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ