เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป

ไฟล์ 6112postpone PDF  ————————-

ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

 

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานพยาบาลจึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จากวันศุกร์ที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันศุกร์ที  ๔  มกราคม  ๒๕๖๒

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

นงเยาว์       อัศวเลิศแสง

 

(แพทย์หญิงนงเยาว์  อัศวเลิศแสง)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล