ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
————ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป [PDF]————-
ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สถานพยาบาล จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ลำดับที่ ๑ นางสาวศศิจรรยา ปัจจัยโคถา
๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ลำดับที่ ๑ นายชัยมังกร สิงห์ซอม
๓. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
– ไม่มีผู้สมัคร
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งที่ ๑ และที่ ๒ มารายงานตัว ณ งานบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์การในการสอบครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
(แพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล