บริการ

 ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน รถพยาบาล
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น.-20:00 น.
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 20:00 น.-24:00 น. (นิสิต มก.)
เสาร์  – อาทิตย์ เวลา 8:30 น.-16:30 น. (นิสิต มก.)

โทร. สายนอก
0-2579-0030
0-2940-6630
0-2940-6631
ต่อ
111
โทร. สายใน มก.
(0-2942-8200)
611138
611139
611278
611281
611282

 เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:30 -16:30 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เวลา 16:30 – 20:00 น.
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:30 – 20:00 น. (อาคารภิญโญ กัลยาณมิตร)

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน สำหรับนิสิต มก. ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 20:00 – 24:00 น. (อาคารสถานพยาบาล 3)
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:30 – 16:30 น. (อาคารสถานพยาบาล 3)

ช่วงสอบปลายภาค 2 สัปดาห์สุดท้าย ขยายเวลาให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 24:00 – 6:00 น. ของวันถัดไป

กำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตามการเปิดบริการของสำนักหอสมุด

 

 ขั้นตอนและระยะเวลามาตรฐานในงานบริการ

ประกาศขั้นตอนและระยะเวลามาตรฐานในงานบริการ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2553

 การพัฒนาระบบการให้บริการ

การพัฒนาระบบการให้บริการในระบบสวัสดิการนิสิต

 อัตราค่าบริการ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 ตรวจรักษา

1. นำบัตรผู้ป่วยหรือบัตรนิสิตแสดงตนก่อนเข้ารับการรักษาด้านหน้าฝ่ายเวชระเบียน
สำหรับผู้ที่มาตรวจครั้งแรก กรุณานำบัตรนิสิต พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนกำกับมาด้วย เพื่อใช้ในการกรอกประวัติเข้าบัตรเวชระเบียน
2. แต่งกายสุภาพ ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. มาตรวจตามวันและเวลาที่แพทย์นัดหมายโดยเคร่งครัด
4. ถ้ามีประวัติการแพ้ยา หรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง
5. รับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง

 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น. (เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
 

อังคาร

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)(เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
 

พุธ

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)
น.พ.ธราธร (อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
* น.พ.วิทยา (หู คอ จมูก)
* น.พ.กำพล(กระดูกและข้อ) (ตรวจเฉพาะนิสิต) สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
น.พ.เอกพงษ์(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

น.พ.ปรีชา  (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
 

*แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

หมายเหตุ  ช่วงบ่าย เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 13.00 น.
สำหรับบุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 13.30 น.

*ประกาศเมื่อ 6 สิงหาคม 2561

บริการใบรับรองแพทย์ลาป่วยตามจริงที่มารักษาที่สถานพยาบาล 1 ฉบับต่อ 1 ครั้ง ไม่ออกใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการลาพักการศึกษาและขอเลื่อนการสอบ ยกเว้นกรณีป่วยจริงและมาตรวจที่สถานพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101

 การพยาบาล

 ทำแผล
เปิดให้บริการทำแผล ล้างแผล เวลา 8.30 น.-16.30 น.
ทำแผลฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เวลา 8:30 น.-20:00 น.

 จัดหน่วยปฐมพยาบาล
จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมของและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 หัตถการ
บริการหัตถการตามแผนการรักษาของแพทย์

 ฉีดยา
บริการฉีดยาตามแผนการรักษาของแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101

 ทันตกรรม

ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม บริการรักษาโรคฟันทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษาโรคปริทันต์(เหงือกอักเสบ) ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ระบบการเข้ารักษาเป็นระบบเข้าลำดับคิวนัดหมาย ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากทันตแพทย์ โดยเดินทางมา์ด้วยตนเอง เพื่อให้ทันตแพทย์ สามารถวางแผนการรักษา จากนั้นจึงจะสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

 การให้บริการในเวลาราชการ

ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น และทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคคลภายนอก สามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อทำการนัดหมายก่อนทำการรักษา ในช่วงเวลานอกเวลาราชการได้

การให้บริการนอกเวลาราชการ

ทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคคลภายนอก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

วัน

ช่วงเช้า
8:30-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.30 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. วารุณี
ทพญ. เบญจวรรณ

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. กุลพัชฌาณ์  X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. เบญจวรรณ

พฤหัสบดี

ทพญ. เมตตา
ทพญ
. พิณชุดา
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพ. สิทธิศักดิ์
ทพ. ธนกฤต*

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์  ทพญ. กุลพัชฌาณ์  X

* ในบางสัปดาห์
*ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 224

 งานกายภาพบำบัด

เป็นบริการส่งเสริมการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาเช่นกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ ออกกำลังกาย ประคบร้อน ประคบเย็น ดึงคอ กระตุ้นไฟฟ้าหน้า กระตุ้นไฟฟ้าแขนและขา กระตุ้นไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ นวด – กดจุด ดัด – ดึง ดึงหลัง อบด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กความถี่สูง (Shortwave Diathermy) นวดด้วย Ultrasonic นวดและกระตุ้นไฟฟ้าด้วย Ultrasonic บริหารเพื่อองศาการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพบำบัด

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 222

 งานห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ตามดุลยพินิจของแพทย์ ได้แก่งานเจาะเลือดวิเคราะห์ผลประกอบการรักษา หาระดับน้ำตาล คอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ กรดยูริค การทำงานของไตและตับ CBC, Hct, EKG(ECG)

ตรวจปัสสาวะ SG pH LEU NIT PRO GLU KET UBG BIL BL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 120

 ตรวจและออกหนังสือรับรองสุขภาพ

ตรวจและออกหนังสือรับรองสุขภาพโดยแพทย์
ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 13.00-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.30 น.-15.30 น.
ผู้ที่มาตรวจและออกหนังสือรับรองสุขภาพ ต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน เช่น

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่เห็นรูปถ่ายบนบัตรได้อย่างชัดเจน
  • ใบขับขี่ยานพาหนะที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
  • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรเป็นเอกสารพิสูจน์ตัวตน

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์เป็นไปตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา (https://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1029  https://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1044 ) สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่หน่วยเวชระเบียนก่อนเข้ารับการตรวจ

ตรวจและออกใบรับรองแพทย์ทุกประเภท เสียค่าตรวจสุขภาพ 120 บาท
*ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101

 บริการยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริการยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโครงการออกค่าย องค์การนิสิต สโมสร ชมรม หอพัก พัฒนาชนบทหรือกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านความเห็นชอบจากกองกิจการนิสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 116

 ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์และพยาบาล

สถานพยาบาลได้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง จัดทำวารสารสถานพยาบาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำเวบไซท์ การประชุม อบรม สัมมนาวิชาการทางสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป

 ขอบเขตการให้บริการนิสิต

การบริการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ.  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

นิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตบางเขน) ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  ที่ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โดยไม่ต้องชำระค่าบริการ  ในภาคการศึกษานั้นๆ  ดังนี้

1.  การตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
ระหว่างเวลา  9.00 น. -12.00 น.  และ 13.30 น.  –  15.30 น.  และรับยาเพื่อรักษาโรคเจ็บป่วยปัจจุบัน   ณ.   ห้องจ่ายยา
อนึ่ง  ห้องจ่ายยาจะจ่ายยา  ตามใบสั่งการรักษาของแพทย์  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)  เท่านั้น
สำหรับยาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการ   มีดังนี้
1.1.  เพื่อการเสริมสวย   ความสวยงาม   เช่น ยารักษาแผลเป็นยกนูน ( Keloid  )  ยาและผลิตภัณฑ์รักษาสิว  ยารักษาแผลเป็น  เป็นต้น
1.2.  เพื่อการรักษาโรคประจำตัว  เช่น  โรคภูมิแพ้  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  โรคหัวใจ   เป็นต้น
1.3.  เพื่อการป้องกันโรค  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
                ยกเว้น    1.3.1  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
1.3.2  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เฉพาะรายที่แพทย์  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงความเห็น  ว่านิสิตสมควรได้รับ  โดย สถานพยาบาลจัดเก็บค่าบริการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
1.4.  เพื่อการเสริมสุขภาพ    เช่น  วิตามินชนิดต่างๆ  แคลเซียม เป็นต้น
1.5  ยาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม  ให้นิสิตรับผิดชอบค่าเวชภัณฑ์ด้วยตนเอง

2.  การรักษาภาวะอุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน
ระหว่างเวลา  8.30 น. –  20.00 น.

3. ระหว่างเวลา  20.00 น. – 24.00 น. ในวันราชการ  และในวันที่หอสมุดเปิดบริการนิสิต 24  ชั่วโมง  สถานพยาบาลให้บริการตั้งแต่  20.00น. – 06.00น.     บริการการดูแลเบื้องต้น  โดย  บุคลากรทางการพยาบาล  นิสิตที่ประสงค์จะรับบริการต้องแสดงบัตรนิสิต ที่หน่วยรักษาความปลอดภัย  ก่อนรับบริการ   (เฉพาะช่วงเวลาเปิดเทอม)

4.  ระหว่างเวลา 20.00 น. – 06.00น. ในวันราชการ บริการ รถพยาบาล  ส่งนิสิตไปโรงพยาบาล  1  ใน 3 แห่งกำหนด  ดังนี้ โรงพยาบาลภูมิพล  โรงพยาบาลเมโย  และโรงพยาบาลวิภาวดี  ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาล

5.  การวิเคราะห์แล็บ
บริการเฉพาะรายการ     ที่แพทย์ประจำสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สั่งการวิเคราะห์

6การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
บริการเฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย  และผู้เข้าร่วมเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    โดยนิสิตจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด  สำหรับค่าเวชภัณฑ์  และ  ค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

7จัดยาปฐมพยาบาล
สำหรับ  การออกค่าย เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม   และผ่านการอนุมัติจากกองกิจการนิสิตเรียบร้อยแล้ว

———————————————————————————–

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและไม่ได้มารับการรักษาที่สถานพยาบาล นิสิตสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ตามอัตราที่กำหนด ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต http://www.sa.ku.ac.th