ค้นหาแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
เวชปฏิบัติทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น. (เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)

อังคาร

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)(เฉพาะช่วงเปิดเทอม)

พุธ

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)
น.พ.ธราธร (อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
* น.พ.วิทยา (หู คอ จมูก)
* น.พ.กำพล(กระดูกและข้อ) (ตรวจเฉพาะนิสิต)
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
น.พ.เอกพงษ์(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

น.พ.ปรีชา  (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (เวชปฏิบัติทั่วไป)
น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.
หมายเหตุ  ช่วงบ่าย เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 13.00 น. สำหรับบุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 13.30 น.

*ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559

บริการใบรับรองแพทย์ลาป่วยตามจริงที่มารักษาที่สถานพยาบาล 1 ฉบับต่อ 1 ครั้ง ไม่ออกใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการลาพักการศึกษาและขอเลื่อนการสอบ ยกเว้นกรณีป่วยจริงและมาตรวจที่สถานพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101