เวชปฏิบัติทั่วไป

pichaiนายแพทย์ พิชัย กฤษฎาพิพัฒน์
เวชปฏิบัติทั่วไป

วัน-เวลา ออกตรวจ
จันทร์-ศุกร์ 13.00-15.30 น.

 

0067-378555แพทย์หญิง พรพิมล ทิสยากร
เวชปฏิบัติทั่วไป

วัน-เวลา ออกตรวจ
จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น.