ค้นหาทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

สาขาปริทันตวิทยา (Periodonlogy)
สาขาทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

การให้บริการในเวลาราชการ
ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น และทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคคลภายนอก สามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อทำการนัดหมายก่อนทำการรักษา ในช่วงเวลานอกเวลาราชการได้

 การให้บริการนอกเวลาราชการ

ทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคคลภายนอก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

วัน

ช่วงเช้า
8:30-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.30 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. วารุณี
ทพญ. เบญจวรรณ

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. กุลพัชฌาณ์  X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. เบญจวรรณ

พฤหัสบดี

ทพญ. เมตตา
ทพญ
. พิณชุดา
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพ. สิทธิศักดิ์
ทพ. ธนกฤต*

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ ทพญ. กุลพัชฌาณ์  X

 

* ในบางสัปดาห์

*ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 224