ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

resanonทันตแพทย์หญิง วารุณี คล้ายแก้ว
ทันตกรรมประดิษฐ์

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
จันทร์ 16.30-20.00 น.

 

 

 

resanonทันตแพทย์หญิง ฆโนทัย ฉันทปรีดา
ทันตกรรมประดิษฐ์

วัน-เวลา ออกตรวจ
น.