โครงการ สุขภาพจิตสดใส   เทิดไท้ราชินี

เรื่อง  เพื่อนใจวัยรุ่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หลักการ และเหตุผล

                ความเจ็บป่วยล้วนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังถ้อยคำพุทธศาสนากล่าวว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ แต่ทั้งนี้ดูเหมือนว่าการพัฒนาการของโลกที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ทำให้ความเจ็บป่วยทั้งทางกาย และทางใจดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้น

                นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบุคคลที่สถานพยาบาลมีหน้าที่ดูแล รักษาให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ในโอกาสของสัปดาห์สุขภาพจิต สถานพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลฟื้นฟูสภาพจิต จึงได้จัดโครงการสุขภาพจิตสดใส  เทิดไท้ราชินี  เรื่อง  เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางนำร่องการดูแลภาวะจิตใจให้กับนิสิต

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                2.  เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง

                3.  เพื่อคัดกรองกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และนำไปสู่การรักษาต่อไป

 

บุคคลเป้าหมาย

                นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  นิสิตทราบถึงสภาวะอารมณ์ และจิตใจของตนเอง

                2.  นิสิต ทราบถึงการปฏิบัติงานเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

                3.  ได้กลุ่มนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

วิธีดำเนินการ

                1.  จัดโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต

                2.  ให้ความรู้ทางด้านวีดีโอเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต

                3.  บริการจัดทดสอบความเครียดทางอารมณ์ ความสุข EQ

                4.  บริการให้คำปรึกษาแนะนำส่วนตัว ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

                วันที่ 4- 5 พฤศจิกายน  2547  เวลา 09.00 14.00 น.  ณ  อาคารศูนย์เรียนรวม 1

 

งบประมาณในการดำเนินงาน

                โดยขออนุมัติการใช้เงินรายได้สถานพยาบาล ดังนี้

                1.  ค่าวัสดุ                                                              เป็นจำนวนเงิน                    2,500  บาท

                2.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                             2,500  บาท

                3.  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม                                                       1,000  บาท

                                                                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                              6,000  บาท

                                                                                                                                (หกพันบาทถ้วน)

โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตามจริง