สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขในด้านการดูแลแบบประคับประคองต่อไป สามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ www.thailivingwill.in.th หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร 02 832 9091 เอกสาร: https://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen02/0lgqhp.pdf

อินโฟกราฟิก PDCA 2561

Gallery

This gallery contains 23 photos.

อินโฟกราฟิก PDCA 2561 การจัดการความรู้และการปรับปรุงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพระดับบุคคล สถานพยาบาล มก.

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคตาแดงระบาด ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์: การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคตาแดง 2561 (docx)    Conjunctivitis2561 (pdf) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกัน ให้ล้างมือบ่อยๆ และไม่ควรใช้มือขยี้ตา ไม่ควรคลุกคลีกับผู้ป่วย ซักเสื้อผ้าของใช้ส่วนบุคคลให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรลงเล่นน้ำในสระน้ำเพราะเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปยังผู้อื่น มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดสำหรับหอพัก ควรจัดระบบให้มีการค้นหาผู้ป่วยและรายงานผู้ป่วยทันทีที่พบผู้ป่วย ควรมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตในหอพักทุกคนทราบโดยเร็ว เมื่อมีการระบาดของโรคตาแดง เช่น มีการเรียกประชุมชาวตึก ชาวหอ ควรแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมต่างๆ อย่างเด็ดขาดเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ควรแนะนำผู้ป่วยไม่ควรไปคลุกคลีกับเพื่อนในห้องอื่นๆ อ่านต่อ →

คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว (Manual of Foreign Languages Thai-English-Myanmese-Cambodian For The Use of Health Personnel) จัดทำโดย สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข phdb.moph.go.th https://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=275 User Manual Language

การปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น คุณ อุมาพร จันทร์ประเสริฐ พยาบาล สถานพยาบาล ม.ก. การปฐมพยาบาลบาดแผลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตรายและลดอาการแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ โดยควรปฏิบัติดังนี้ ชนิดของบาดแผลบาดแผลปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนัง เช่น แผลฟกช้ำ ห้อเลือด ข้อเท้าพลิก ข้อแพลง การดูแล ใน 24 ชั่วโมงแรก ใช้น้ำแข็งหรือถุงน้ำเย็นประคบ เพื่อไม่ให้เลือดออก และช่วยระงับอาการปวด หลัง 24 ชั่วโมง ควรประคบด้วยน้ำอุ่น เพื่อช่วยละลายลิ่มเลือด บาดแผลเปิด หมายถึง อ่านต่อ →