สถานพยาบาลปรับเวลาเปิดบริการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน (Emergency care) การทำแผลและฉีดยาในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องทำต่อเนื่อง ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคารภิญโญ กัลยาณมิตร (อาคาร 1) ในวันราชการ จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 9:00-12:00 น. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปรับเวลาเปิดบริการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน (Emergency care) การทำแผลและฉีดยาในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องทำต่อเนื่อง ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคารภิญโญ กัลยาณมิตร (อาคาร 1) ในวันราชการ จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 9:00-12:00 น. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ (คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกตรวจรักษาทั่วไป-เฉพาะทาง ในเวลา-นอกเวลาราชการ การบริการห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ อ่านต่อ →

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9 แนวทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง (High risk contact) 3. แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low risk contact) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านต่อ →

ลิงค์มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Link

ลิงค์มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20200305091115&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=1237&id1=0#

 

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 https://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/files/covid19-27feb2020.pdf โดยขอให้นิสิต รายงานตัวการเดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อพักสังเกตอาการจำนวน 14 วันโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หลังเดินทางกลับประเทศไทย ได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม: https://registrar.ku.ac.th/เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพั/

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของบุคลากร มก.

รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของบุคลากร มก. https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20200227113511&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&page1=%A2%E8%D2%C7%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2&ip=10&load=tab&lang=thai&id=3973&id1=0

คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จากองค์กรอนามัยโลก

คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จากองค์กรอนามัยโลก ดูวิธีการป้องกัน #โควิด19 ที่ถูกต้องได้ที่ https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

ราชกิจจาฯ ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14

ราชกิจจาฯ ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) อ่านต่อ →

ไวรัสโคโรนา19 ป้องกันได้ จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไวรัสโคโรนา19 ป้องกันได้ จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

คำแนะนำและมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563

คำแนะนำและมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 1. ผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 2. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมชมงานเกษตรแฟร์ มีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในงานเกษตรแฟร์ 3. มีการจัดเตรียมหน่วยการบริการสุขภาพตามจุดต่างๆในงานเกษตรแฟร์ 4. งานเกษตรแฟร์ มีจุดบริการเจลล้างมือ ในจุดต่างๆของงาน เช่น กองอำนวยการ จุดทางแยกและทางร่วม อาคารนิทรรศการ ฯลฯ 5. อ่านต่อ →