สถานพยาบาล มก. ได้รับรางวัลดี และดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

สถานพยาบาล มก. ได้รับรางวัลดี และดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หัวข้อ: การพัฒนาที่เรียบง่าย เน้นคุณค่า ได้คุณภาพ เตรียมพร้อมสู่ยุค eHealth นำเสนอโดย นางเสาวรส บุญมุสิก พยาบาลชำนาญการพิเศษ รางวัลดี 2.3 อ่านต่อ →

อินโฟกราฟิก PDCA 2561

Gallery

This gallery contains 23 photos.

อินโฟกราฟิก PDCA 2561 การจัดการความรู้และการปรับปรุงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพระดับบุคคล สถานพยาบาล มก.

สถานพยาบาลได้รับรางวัลดี โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการดี (Best Improvement Awards)

Gallery

สถานพยาบาลได้รับรางวัลดี โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการดี (Best Improvement Awards) เรื่องการพัฒนาระบบบริการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุด้วย CODE & SIGN เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์