ประกาศสถานพยาบาล เรื่อง การเลื่อนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2563

ประกาศสถานพยาบาล เรื่อง การเลื่อนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2563 ตามที่สถานพยาบาล จะดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ให้บุคลากรสามารถลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้การจัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ต้องยกเลิกไปก่อนเพื่อมิให้เกิดการแออัดของบุคลากร แต่กรณีบุคลากรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนต่อไปได้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ อ่านต่อ →

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ด้วยสถานพยาบาล จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ระหว่างเวลา 06:30 น. – 12:00 น. นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานพยาบาลขอให้บุคลากร ในหน่วยงานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซท์ www.inf.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม อ่านต่อ →

คำแนะนำและมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563

คำแนะนำและมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 1. ผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 2. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมชมงานเกษตรแฟร์ มีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในงานเกษตรแฟร์ 3. มีการจัดเตรียมหน่วยการบริการสุขภาพตามจุดต่างๆในงานเกษตรแฟร์ 4. งานเกษตรแฟร์ มีจุดบริการเจลล้างมือ ในจุดต่างๆของงาน เช่น กองอำนวยการ จุดทางแยกและทางร่วม อาคารนิทรรศการ ฯลฯ 5. อ่านต่อ →

ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. 2562 ล่วงหน้า

ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. 2562 ล่วงหน้า https://www.inf.ku.ac.th/health/62/ การเตรียมตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ งดอาหาร, น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเที่ยงคืน หรือก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มบริการตั้งแต่ เวลา 06.30 น. – 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(ภายนอก) 0-2579-0030,0-2940-6630-1 อ่านต่อ →

ตารางวันตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2562 แยกตามหน่วยงาน (12-14มิย62)

วันตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงานต่างๆ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2562 12-14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี health62schedule [PDF] health62schedule [XLSX] การเตรียมตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ งดอาหาร, น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเที่ยงคืน หรือก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มบริการตั้งแต่ เวลา อ่านต่อ →

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขในด้านการดูแลแบบประคับประคองต่อไป สามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ www.thailivingwill.in.th หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร 02 832 9091 เอกสาร: https://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen02/0lgqhp.pdf

สถานพยาบาล ปิดให้บริการตรวจรักษาโรคระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ แต่สามารถขอรับบริการด้านบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ที่สถานพยาบาล อาคาร 3 ในเวลาราชการ (08:30-12:00, 13:00-16:30) สถานพยาบาล ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 สถานพยาบาล เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล ปิดให้บริการตรวจรักษาโรคระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ แต่สามารถขอรับบริการด้านบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ที่สถานพยาบาล อาคาร 3 ในเวลาราชการ (08:30-12:00, 13:00-16:30) สถานพยาบาล ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 สถานพยาบาล เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี วันสงกรานต์ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี วันสงกรานต์ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2562 (21,25มิย,5กค)

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2562 จัดการอบรม 3 รอบ รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. รอบที่ 2 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. – อ่านต่อ →

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2562

ด้วยสถานพยาบาล จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ระหว่างเวลา 06:30 น. – 12:00 น. นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานพยาบาลขอให้บุคลากร ในหน่วยงานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซท์ www.inf.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 เมษายน อ่านต่อ →