ลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2562

ด้วยสถานพยาบาล จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ระหว่างเวลา 06:30 น. – 12:00 น. นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานพยาบาลขอให้บุคลากร ในหน่วยงานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซท์ www.inf.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 หากพันกำหนดนี้แล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ทางสถานพยาบาลขอชี้แจงสิทธิการเบิกจ่ายให้ทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว
(ดาวน์โหลดเอกสารสิทธิการเบิกจ่ายฯ PDF)

และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยธุรการ งานบริหาร สถานพยาบาล มก. โทร. 025790030 ต่อ 236, 238 หรือ เบอร์ภายในมก. 029428200-45 ต่อ (61) 1138-9, 1278, 1281-2, >> ต่อ 236, 238

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งเวียนบุคลากรในหน่วยงานทราบในการลงทะเบียนตรวจสุขภาพผ่านทางเว็บไซท์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูลลงทะเบียน โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสารการจ้างงาน(กรณีลูกจ้างโครงการ) เพื่อใช้ทวนสอบข้อมูล ก่อนเริ่มการลงทะเบียน

แบบฟอร์มมีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลบุคคล
2. ข้อมูลบุคลากร มก.
3. รายการตรวจสุขภาพ (1/2) (รายการตรวจที่ 1-10, 11-12)
4. รายการตรวจสุขภาพ (2/2) (ชำระเงินเอง)

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน ท่านจะได้รับอีเมล์ Google Forms ยืนยันการลงทะเบียนไปที่บัญชีอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในการลงทะเบียนเริ่มต้น ในกล่องจดหมาย (Inbox) หากไม่พบอีเมล์ อาจอยู่ในกล่องจดหมายอื่นเช่น Spam เป็นต้น

หากท่านต้องการแก้ไขรายการตรวจ ท่านสามารถเข้าแก้ไขรายการตรวจตามลิงค์ในอีเมล์ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน  2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดระบบลงทะเบียน
เมื่อพ้นกำหนด ทางสถานพยาบาลจะปิดระบบลงทะเบียนและดำเนินการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

กดเพื่อเริ่มลงทะเบียน >>>> https://goo.gl/forms/Pfy9B3zksk4g2DlV2