ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นายแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นายแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นายแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พนักงานทั่วไป [PDF]

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน  เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

————————-

 

ตามประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลงวันที่  ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๒ และ ทางสถานพยาบาลได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ๓  อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น  สถานพยาบาล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒

 

นงเยาว์   อัศวเลิศแสง

 

                   (แพทย์หญิงนงเยาว์   อัศวเลิศแสง)

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

 

ตำแหน่งที่ ๑  นายแพทย์

 

ไม่มีผู้สมัคร

 

ตำแหน่งที่ ๒  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

 

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นางสาวเสาวณีย์           บุญแจ่ม

๐๐๒                        นางสาวเบญจพร           วิจิตรโสภา

๐๐๓                        นายคณพศ                 ม่วงศรี

 

ตำแหน่งที่ ๓ พนักงานทั่วไป

 

เลขประจำตัว              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๐๐๑                        นายวศิน                    ฉิมเฉลิม

๐๐๒                        นางสาวจิตรพันธ์           มีฟัก

๐๐๓                        นางสาวศิริรัตน์            พึ่งพุ่ม

 

 

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ทำการคัดเลือก

 

วัน  เวลา ภาค เลขประจำตัว สถานที่ทำการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

สอบวันพุธที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. –  ๑๔.๓๐  น.

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (รวม ๓๐๐ คะแนน)

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (รวม ๑๐๐ คะแนน)

 

 

เลขที่

๐๐๑ – ๐๐๓

 

 

ห้องประชุม อาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๒. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สอบวันพุธที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์) (รวม ๑๐๐ คะแนน)

 

เลขที่

๐๐๑ – ๐๐๓

 

ห้องประชุมอาคาร ๓ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

 

 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว ผู้ใดมาภายหลังจากการสอบได้ดำเนินการไปแล้วไม่มีสิทธิเข้าสอบในวิชานั้น
 • ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำตำรา หรือหนังสือใด ๆ เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจ ฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิการสอบ
 • กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษที่ทางการจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่น ที่ใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดต่อส่งสิ่งของแก่กันกับผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอกในระหว่างสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอบแล้ว
 • ในระหว่างเวลาสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย กับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องเขียนเลขที่นั่งสอบ และชื่อ  นามสกุลในกระดาษคำตอบทุกแผ่น
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อความที่สั่งไว้ในกระดาษข้อสอบ เช่น วิชาใดกำหนดจำนวนข้อ ให้เลือกตอบกี่ข้อ ก็ต้องไม่ตอบเกิน ถ้าตอบเกินกว่าจำนวนข้อที่กำหนดไว้ต้องตัดข้อที่ได้คะแนนมากออกตามลำดับ ให้เหลือเท่าจำนวนข้อที่กำหนดให้ตอบ
 • คำตอบข้อใดที่ทำแล้ว ถ้าไม่ต้องการให้ขีดฆ่าเสีย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถือว่าตอบเกินตามข้อ ๘
 • การลงข้อในการทำคำตอบ ให้เขียนหัวข้อตัวโตไว้นอกเส้นหรือรอยพับคั่นหน้า ส่วนข้อย่อยเขียนไว้ข้างใน เสร็จข้อหนึ่ง ๆ ให้ขีดเส้นคั่นเสีย
 • ห้ามนำกระดาษที่ทางการแจกให้สำหรับทำคำตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้ามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใช้ไม่ได้ ให้นำส่งคืนเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ หรือวางไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัว มาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ