สถานพยาบาล มก. รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค รับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

สถานพยาบาล มก. รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค รับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ [PDF]  ดาวน์โหลดใบสมัคร [PDF]

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
—————————————
ด้วยสถานพยาบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตราคือ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ที่หน่วยธุรการ งานบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสถานพยาบาล ๒ ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๙๔๐-๖๖๓๐-๓๑ ต่อ ๒๓๖ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซท์ของสถานพยาบาล www.inf.ku.ac.th

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในตำแหน่ง) หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก
๔.๔ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
๔.๖ เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
๔.๗ กรณีเพศชาย ต้องมีสำเนาใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล หรือดูผ่านเว็บไซต์ www.inf.ku.ac.th

๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ต.ท. ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี

(นายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี)
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานพยาบาล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
……………………………..

ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สังกัด สถานพยาบาล สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๒. มีสัญชาติไทย
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
๔. เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี
๕. เป็นบุคคลล้มละลาย
๖. เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๗. เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือ องค์การระหว่างประเทศ
๘. เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
๙. เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
๑. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไดไม่ต่ำกว่านี้ สาขาไฟฟ้าช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือกล และช่างอุตสาหกรรม ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
เชื่อมโลหะ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไมจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู ความสามารถ ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติ
(๑) ดูแล ควบคุมตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมืออุปกรณ์ตางๆ วัสดุและ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพรอมในการใช้งาน
(๒) ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ อุปกรณ
ตาง ๆ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และใหเกิด ความปลอดภัย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน เพื่อ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรู ความเขาใจในงานชางเทคนิค
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยน ความรูและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการ ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
๑. จัดทำแผนการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด
๒. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ภายในอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร
๔. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก้ผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก (ใชเวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น และการใช้ภาษาไทย
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงชางเทคนิค
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ำกวารอยละหาสิบ และได คะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวารอยละหกสิบ

ส่วนงานเจ้าของอัตรา
งานบริหาร สถานพยาบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา