ตารางแพทย์ออกตรวจ

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น.
(เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น. บุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจ 13.30 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

อังคาร

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
*พญ.เจิมใจ 👀

พุธ

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
*พญ.เจิมใจ 👀
พล.อ.ต.นพ.ธราธร 💗
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️
*นพ.วิทยา 👂👃🗣
นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
นพ.เอกพงษ์ 💪
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
– นพ.พิชัย (อายุรกรรม) 👨‍⚕️
– นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช) 👨‍⚕️
– พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช) 👩‍⚕️
– นพ.วิทยา (หู คอ จมูก) 👂👃🗣
– พญ.เจิมใจ (จักษุ) 👀
หมายเหตุ พญ.เจิมใจ (จักษุ)
– ช่วงเปิดเทอมแพทย์ออกตรวจวันอังคารกับวันพุธ
– ช่วงปิดเทอมแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันพุธ