ประวัติความเป็นมา

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยพยาบาลที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยเป็นห้องปฐมพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของนิสิต

พ.ศ. 2523 สถานพยาบาลได้รับตึกใหม่ตามโครงการเงินกู้ โดยตั้งชื่อเป็น Health Center ประจำมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เป็นสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี นับเป็นสถานพยาบาลทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลส่วนที่เคยเป็นตึกที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2523 และก่อสร้างอาคารใหม่ หลังอาคารที่ทำการปรับปรุง โดยได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลาง และ เงินรายได้ของสถานพยาบาล

 

ปัจจุบันสถานพยาบาลเปิดให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม กายภาพบำบัด และวิเคราะห์ค่าผลเลือด ผู้มาใช้บริการมีทั้งนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก