วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และความเท่าเทียมกัน ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ

1. บริการตรวจรักษาทางเวชกรรม ทันตกรรม และกายภาพบำบัด
2. ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ อย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาบุคลากร และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

สถานพยาบาลให้การบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการบริการตรวจรักษาสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ในการป้องกัน และการดูแลตนเองให้ปราศจากโรค
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ