ทำเนียบผู้บริหาร

สถานพยาบาล มก. สำนักงานเลขานุการนายแพทย์ ถวิล เรศานนท์ คุณอรวรรณ (เรศานนท์) เจนเจริญวงศ์ บุตรี เอื้อเฝื้อภาพ 10 พย 2548

สถานพยาบาล มก. สำนักงานเลขานุการ

นายแพทย์ ถวิล เรศานนท์

 

 

 

pinyo

สถานพยาบาล มก. สังกัด งานอนามัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

นายแพทย์ ภิญโญ กัลยาณมิตร
รับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งแรกของ ม.ก.
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยฯ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2503 – 30 กันยายน 2534

 

 

 

smith

สถานพยาบาล มก. สำนักงานอธิการบดี

ทันตแพทย์ สมิต ทันตปาลิต
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2534 – 25 กุมภาพันธ์ 2540
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2540 – 30 กันยายน 2540

 

 

 

phichai

 

นายแพทย์ พิชัย กฤษฎาพิพัฒน์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2540 – 31 ตุลาคม 2545

 

 

 

0001-491115-4950

 

แพทย์หญิง นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
รักษาการผู้อำนวยการฯ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2545 – 31 กรกฎาคม 2546
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อ 1 สิงหาคม 2546 – ปัจจุบัน