บุคลากร

คณะกรรมการหน่วยงาน

0001-491115-4950ผู้อำนวยการสถานพยาบาล
แพทย์หญิง นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
แพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
โทร: 231 อีเมล์: psdnya [!@!] ku.ac.th

 

 

0015-491109-4799หัวหน้างานการแพทย์
พันตำรวจโท นายแพทย์ ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
แพทย์ชำนาญการ
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )
โทร: 333 อีเมล์: psdpcr [!@!] ku.ac.th

 

0018-491110-4911หัวหน้างานทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิง กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตกรรมทั่วไป
โทร: 334 อีเมล์: psdkwn [!@!] ku.ac.th

 

 

0037-web-378555หัวหน้างานการพยาบาล
นาง จำนงค์ แถวจันทึก

พยาบาลชำนาญการพิเศษ

โทร: 115 อีเมล์: psdjnt [!@!] ku.ac.th

 

 

0021-491107-4402-pha-patidaหัวหน้างานเภสัชกรรม
เภสัชกรหญิง ปทิดา รัตนอารีกุล
เภสัชกรชำนาญการ

โทร: 113 อีเมล์: psddrn [!@!] ku.ac.th

 

 

0002-491108-4486-adm-sudawadeeหัวหน้างานบริหาร
นาง สุดาวดี นิลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 235 อีเมล์: psdsdn [!@!] ku.ac.th

 

 

0008-491107-4375-nur-saowarosหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ
นาง เสาวรส บุญมุสิก
พยาบาลชำนาญการพิเศษ

โทร: 331 อีเมล์: psdsrb [!@!] ku.ac.th

 

 

0056-id-378555หัวหน้าหน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์
เภสัชกรหญิง กฤษณา จริยโกศล
เภสัชกรชำนาญการ

โทร: 332 อีเมล์: psdksn [!@!] ku.ac.th