งานการแพทย์

 

0015-491109-4799หัวหน้างานการแพทย์
พันตำรวจโท นายแพทย์ ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
แพทย์ชำนาญการ
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )
โทร: 333

 

 

0016-491108-4462-dia-watthanaนาย วรรธนะ แถวจันทึก
หน่วยกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
โทร: 222

 

 

0046-id-378555นางสาว เปมิกา เปรมปรีดิ์
หน่วยกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
โทร: 222

 

 

0087-378555

นางสาว ศรีพัชรินทร เอี่ยมหร่ำ
หน่วยกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
โทร: 222

 

 

 

0047-id-378555

นาง หทัยรัตน์ ทองมินทร์
หน่วยห้องปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
โทร: 120

 

 

 

0017-491108-4688-dia-phatนาย ภัฏฏ์ วงษ์จินดา
หน่วยสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร: 221