งานการพยาบาล

 

0037-web-378555หัวหน้างานการพยาบาล
นาง จำนงค์ แถวจันทึก
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
โทร: 115

 

 

0010-491107-4229-nur-umapornนาง อุมาพร จันทร์ประเสริฐ
หน่วยผู้ป่วยนอก
พยาบาลชำนาญการ
โทร: 101

 

 

0062-378555นางสาว จีรภา หาญณรงค์
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พยาบาลชำนาญการ
โทร: 111

 

 

0082-378555

นางสาว ลักษมณ ศรีจันทร์
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พยาบาล
โทร: 111

 

 

นาวาอากาศตรีหญิง ศราวัลย์ ซื่อตรง
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พยาบาล
โทร: 111

 

 

0024-491107-4203-nur-pornthipนางสาว พรทิพย์ ภู่กระฉัตร
หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
โทร: 103

 

 

นางสาว เสาวณีย์ บุญแจ่ม
หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
โทร: 103

 

 

 

0048-id-378555นาย ศิริปัญญา หวังแก้ว
หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร: 101

 

 


นางสาว มันทนา บุญกลับ

หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร: 101

 

 

นางสาว กัณฉ์ชนก ขุนใจ
หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร: 101

 

 

 

นางสาว ฐิติยา เจียมแพ
หน่วยผู้ป่วยนอก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร: 101

 

 

นาย ชัยมังกร สิงห์ซอม

หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พนักงานขับรถยนต์
โทร: 111