งานเภสัชกรรม

 

0021-491107-4402-pha-patidaหัวหน้างานเภสัชกรรม
เภสัชกรหญิง ปทิดา รัตนอารีกุล
เภสัชกรชำนาญการ
โทร: 113

 

 

0022-491107-4174-pha-woraluckนางสาว วรลักษณ์ นกงาม
หน่วยบริการเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
โทร: 116

 

 

0061-378555

นาง สุวรรณา คำตา
หน่วยบริการเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
โทร: 116