งานพัฒนาคุณภาพ

 

0008-491107-4375-nur-saowarosหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ
นาง เสาวรส บุญมุสิก
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
โทร: 331

 

 

0056-id-378555หัวหน้าหน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์
เภสัชกรหญิง กฤษณา จริยโกศล
เภสัชกรชำนาญการ

โทร: 332

 

 

0083-378555หน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์
เภสัชกรหญิง วราพรรณ แก้วเกตุ
เภสัชกร

โทร: 112

 

 

0084-378555หน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์
นางสาว สุรีรัตน์ ยอดปลอบ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร: 112