กุมารเวชศาสตร์

0001-491115-4950

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล
แพทย์หญิง นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
แพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
โทร: 231 อีเมล์: psdnya [!@!] ku.ac.th