สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

0015-491109-4799พันตำรวจโท นายแพทย์ ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
แพทย์ชำนาญการ
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )

วัน-เวลา ออกตรวจ
จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น.

 

lawan

แพทย์หญิง ลาวัณย์ ลายประดิษฐ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วัน-เวลา ออกตรวจ
อังคาร 13.30-15.30 น.
พุธ 13.30-15.30 น.