ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ (กระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ)

ekapongนายแพทย์ เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.