อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (ไขมัน ความดันโลหิต)

tharatorn378555นายแพทย์ ธราธร รัตนเนนย์
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )
สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
พุธ 16.30-20.00 น.