ค้นหาทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

สาขาทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
สาขาปริทันตวิทยา (Periodonlogy)
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)

การให้บริการในเวลาราชการ
ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น และทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคคลภายนอก สามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อทำการนัดหมายก่อนทำการรักษา ในช่วงเวลานอกเวลาราชการได้

 การให้บริการนอกเวลาราชการ

ทำการรักษาตามนัดหมายไว้ ได้ทั้ง นิสิต นร.สาธิตฯ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคคลภายนอก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

วัน

ช่วงเช้า
8:30-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.30 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. วารุณี (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

พฤหัสบดี

ทพญ. เมตตา (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพญ
. พิณชุดา (ปริทันตวิทยา)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพ. สิทธิศักดิ์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพ. ธนกฤต* (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

* ในบางสัปดาห์

*ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 224