ทันตกรรมปริทันต์

สาขาปริทันตวิทยา (Periodonlogy)

resanonทันตแพทย์หญิง พิณชุดา โภชนสมบูรณ์
ปริทันตวิทยา

วัน-เวลา ออกตรวจ
พฤหัสบดี 8.30-12.00 น.

 

 

พันโทหญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม (ทันตแพทย์หญิง)
ปริทันตวิทยา

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
จันทร์ 16.30-20.00 น.
พุธ 16.30-20.00 น.