ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

ทันตแพทย์หญิง วารุณี คล้ายแก้ว
ทันตกรรมประดิษฐ์

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
จันทร์ 16.30-20.00 น.

 

 

 

ทันตแพทย์หญิง ฆโนทัย ฉันทปรีดา
ทันตกรรมประดิษฐ์

วัน-เวลา ออกตรวจ
พุธ 8.30-12.00, 13.00-16.30 น.