ทันตกรรมรากเทียม

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)

resanonพันเอก ธนกฤต นพคุณวิจัย (ทันตแพทย์)
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
พฤหัสบดี 16.30-20.00 น. *ในบางสัปดาห์