ขอบเขตการให้บริการนิสิต

การบริการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ.  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

นิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตบางเขน) ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  สามารถรับบริการที่ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โดยไม่ต้องชำระค่าบริการ  ในภาคการศึกษานั้นๆ  ดังนี้

1.  การตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
ระหว่างเวลา  9.00 น. -12.00 น.  และ 13.30 น.  –  15.30 น.  และรับยาเพื่อรักษาโรคเจ็บป่วยปัจจุบัน   ณ.   ห้องจ่ายยา
อนึ่ง  ห้องจ่ายยาจะจ่ายยา  ตามใบสั่งการรักษาของแพทย์  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)  เท่านั้น
สำหรับยาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการ   มีดังนี้
1.1.  เพื่อการเสริมสวย   ความสวยงาม   เช่น ยารักษาแผลเป็นยกนูน ( Keloid  )  ยาและผลิตภัณฑ์รักษาสิว  ยารักษาแผลเป็น  เป็นต้น
1.2.  เพื่อการรักษาโรคประจำตัว  เช่น  โรคภูมิแพ้  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  โรคหัวใจ   เป็นต้น
1.3.  เพื่อการป้องกันโรค  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
                ยกเว้น    1.3.1  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
1.3.2  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เฉพาะรายที่แพทย์  สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงความเห็น  ว่านิสิตสมควรได้รับ  โดย สถานพยาบาลจัดเก็บค่าบริการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
1.4.  เพื่อการเสริมสุขภาพ    เช่น  วิตามินชนิดต่างๆ  แคลเซียม เป็นต้น
1.5  ยาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม  ให้นิสิตรับผิดชอบค่าเวชภัณฑ์ด้วยตนเอง

2.  การรักษาภาวะอุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน
ระหว่างเวลา  8.30 น. –  20.00 น.

3. ระหว่างเวลา  20.00 น. – 24.00 น. ในวันราชการ  และในวันที่หอสมุดเปิดบริการนิสิต 24  ชั่วโมง  สถานพยาบาลให้บริการตั้งแต่  20.00น. – 06.00น.     บริการการดูแลเบื้องต้น  โดย  บุคลากรทางการพยาบาล  นิสิตที่ประสงค์จะรับบริการต้องแสดงบัตรนิสิต ที่หน่วยรักษาความปลอดภัย  ก่อนรับบริการ   (เฉพาะช่วงเวลาเปิดเทอม)

4.  ระหว่างเวลา 20.00 น. – 06.00น. ในวันราชการ บริการ รถพยาบาล  ส่งนิสิตไปโรงพยาบาล  1  ใน 3 แห่งกำหนด  ดังนี้ โรงพยาบาลภูมิพล  โรงพยาบาลเปาโลเกษตร  และโรงพยาบาลวิภาวดี  ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาล

5.  การวิเคราะห์แล็บ
บริการเฉพาะรายการ     ที่แพทย์ประจำสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สั่งการวิเคราะห์

6การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
บริการเฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย  และผู้เข้าร่วมเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    โดยนิสิตจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด  สำหรับค่าเวชภัณฑ์  และ  ค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

7จัดยาปฐมพยาบาล
สำหรับ  การออกค่าย เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม   และผ่านการอนุมัติจากกองกิจการนิสิตเรียบร้อยแล้ว

———————————————————————————–

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและไม่ได้มารับการรักษาที่สถานพยาบาล นิสิตสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ตามอัตราที่กำหนด ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต http://www.sa.ku.ac.th