Infirmary will open for Emergency care, wound dressing, and injection with appointment only. During business day (Monday-Wednesday-Friday) between 9:00-12:00 from 30th March – 30th April 2020. We apologized for any inconvenience. 🚑

Infirmary will open for Emergency care, wound dressing, and injection with appointment only. During business day (Monday-Wednesday-Friday) between 9:00-12:00 from 30th March – 30th April 2020. We apologized for any Continue Reading →

Conjunctivitis in Kasetsart University

Conjunctivitis in Kasetsart University การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคตาแดงระบาด ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download: Conjunctivitis2018 (pdf)  ,  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคตาแดง 2561 (docx) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกัน ให้ล้างมือบ่อยๆ และไม่ควรใช้มือขยี้ตา ไม่ควรคลุกคลีกับผู้ป่วย ซักเสื้อผ้าของใช้ส่วนบุคคลให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรลงเล่นน้ำในสระน้ำเพราะเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปยังผู้อื่น มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดสำหรับหอพัก ควรจัดระบบให้มีการค้นหาผู้ป่วยและรายงานผู้ป่วยทันทีที่พบผู้ป่วย ควรมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตในหอพักทุกคนทราบโดยเร็ว เมื่อมีการระบาดของโรคตาแดง เช่น มีการเรียกประชุมชาวตึก Continue Reading →