งานทันตกรรม

 

0018-491110-4911หัวหน้างานทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิง กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตกรรมทั่วไป
โทร: 334

 

 

นางสาว นงคราญ อะทะ
งานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
โทร: 224

 

 

0086-378555

นางสาว จิตรา นกทอง
งานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
โทร: 224

 

 

นาง วีรดา พานิชย์
งานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
โทร: 224